Zasady rekrutacji

Wyciąg ze STATUTU ZSR

Rozdział 3

Zasady rekrutacji uczniów

 1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej jest ukończenie gimnazjum lub szkoły podstawowej.
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
 1. wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej
 2. świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej (po zakończeniu szkoły)
 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych w wybranym zawodzie
 4. 2 fotografie
 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decydują następujące kryteria:
 1. wybrane zajęcia edukacyjne i inne osiągnięcia ucznia, wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej, które uwzględnia się w procesie rekrutacji,
 2. liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia ucznia,
 3. liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki szkolnej w gimnazjum lub szkole podstawowej,
 4. w przypadku kandydatów starających się o przyjęcie do klasy sportowej o przyjęciu decyduje dodatkowo, pozytywny wynik egzaminu sprawnościowego.

Powyższe kryteria podaje do wiadomości kandydatom dyrektor szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed terminem rekrutacji.

 1. Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu powinna być równa liczbie punktów możliwych do uzyskania za oceny z zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia.
 2. Przyjmuje się następujący sposób punktacji przy rekrutacji do Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku:
 1. maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego wynosi – 200
 2. maksymalna liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu, o którym mowa w pkt. 3c) – 100
 3. maksymalna liczba punktów uzyskanych za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia wymienione na świadectwie – 100 pkt. W tym za oceny z zajęć edukacyjnych – 72 pkt., a za inne osiągnięcia umieszczone na świadectwie gimnazjalnym lub ukończenia szkoły podstawowej – 28 pkt. przydzielonych według następujących zasad:

 

 • ukończenie gimnazjum lub szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 pkt

2)  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 14 punktów
 2. b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interpersonalnego – 9 punktów
 3. c) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

3)  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

 1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 14 punktów
 2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interpersonalnego – 9 punktów
 3. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
 4. d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 9 punktów
 5. e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
 6. f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 4 punkty

4)  uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 1. a) międzynarodowym – 5 punktów
 2. b) krajowym – 4 punkty
 3. c) wojewódzkim – 3 punkty
 4. d) powiatowym – 2 punkty

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjalnej lub podstawowej maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

5)  aktywność społeczna 3 punkty.

 1. Wyniki egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty (zawartego w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu) wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
 1. a) odpowiednio z egzaminu gimnazjalnego

1)  języka polskiego

2)  historii i wiedzy o społeczeństwie

3 ) matematyki

4)  przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii

5)  języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli 1% w każdym z zakresów odpowiada 0,2 pkt.

 1. b) odpowiednio z egzaminu ósmoklasisty

1) języka polskiego

2) matematyki

3) języka obcego nowożytnego

przeliczane są na punkty według zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 35 punktów, czyli 1% w każdym z zakresów odpowiada 0,35 pkt.

 1. Przyjmuje się następujące zajęcia edukacyjne, z których oceny przeliczane będą na punkty

obowiązkowo: język polski i matematyka

2 przedmioty z niżej wymienionych w następujących zawodach:

LP technik
ekonomista
technik
agrobiznesu
technik
hotelarstwa
technik
rolnik
technik   hodowca koni

 

1 Informatyka Biologia Geografia Biologia Biologia
2 Język obcy, fizyka, chemia,

biologia, historia,

geografia, wiedza o społeczeństwie

*

Język obcy, historia,

geografia, informatyka, zajęcia techniczne/technika**
*

Język obcy, biologia, chemia, fizyka, historia

*

Język obcy, historia, geografia, informatyka, zajęcia techniczne/technika**
*
Język obcy, historia, geografia, informatyka, zajęcia techniczne/technika**
 *
technik obsługi turystycznej technik żywienia i usług gastronomicznych technik turystyki wiejskiej technik architektury  krajobrazowej technik weterynarii
1 Geografia Biologia Geografia Biologia Biologia
2 Język obcy, biologia, chemia

fizyka, historia

*

Język obcy, plastyka, zajęcia techniczne/technika**, geografia

*

Język obcy, biologia, chemia

fizyka, historia

*

Język obcy, historia, geografia, informatyka, zajęcia techniczne/technika**

*

Język obcy, chemia, geografia, informatyka

*

 

 

klasa sportowa – profil piłka nożna, koszykówka

 

klasa mundurowa wojskowa

 

klasa resocjalizacji  z bezpieczeństwem wewnętrznym

 

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki  
1 Biologia Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Informatyka
2 geografia, wychowanie fizyczne, chemia, wiedza o społeczeństwie

*

Język obcy, biologia, geografia, historia, wychowanie fizyczne

*

Język obcy, biologia, geografia, historia, wychowanie fizyczne

*

Język obcy, biologia,

geografia,

fizyka

*

*  Najlepsza ocena z jednego przedmiotu w danej grupie.

** Rekrutacja do klas ponadgimnazjalnych zajęcia techniczne, natomiast do klas ponadpodstawowych technika.

 1. Ustala się następujące zasady przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i matematyki oraz 2 wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć dydaktycznych:

ocena celujący:                       18 punktów

bardzo dobry                          17 punktów

dobry                                      14 punktów

dostateczny                              8 punktów

dopuszczający                          2 punkty

 1. W wypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo przy przyjmowaniu mają:
 1. sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
 2. kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym nadano indywidualny program lub tok nauki,
 3. kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 1. Przy równorzędnych wynikach uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo przy przyjęciu do klasy o określonym nachyleniu kierunkowym ma ten uczeń, który na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej z przedmiotów kierunkowych ma wyższe oceny.
 2. Przepisów pkt. 5b nie stosuje się do kandydatów, którzy zostali zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu, o którym mowa w pkt.3c, na podstawie odrębnych przepisów.
 3. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są do liceum niezależnie od kryterium, o których mowa w pkt.3.
 4. Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów przyjętych do szkoły są obowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole w terminie, nie krótszym niż 3 dni, ustalonym przez Kuratorium Oświaty.
 5. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy pierwszej dyrektor powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji, z zastrzeżeniem pkt.14.
 6. Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji, o której mowa w pkt. 13, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie miejsc, którymi dysponuje szkoła.
 7. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej należy w szczególności:
 1. podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji,
  z uwzględnieniem kryteriów przyjęć ustalonych w statucie szkoły,
 2. ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do szkoły,
 3. sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego,
 4. sporządzanie na wniosek rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
 1. Dyrektor szkoły:
 1. decyduje o przyjęciu uczniów do klasy programowo wyższej,
 2. decyduje o przyjęciu uczniów do klasy pierwszej liceum i technikum, w przypadku, gdy:
 • uczeń powraca z zagranicy,
 • liczba kandydatów do klasy pierwszej jest mniejsza lub równa liczbie miejsc, którymi dysponuje szkoła, i nie powołano szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej,
 1. c) rozpatruje wniesione przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego odwołania od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej.

Na rozstrzygnięcia dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego w terminie 7 dni od wywieszenia listy kandydatów przyjętych do szkoły.

 1. W przypadkach nie wymienionych w pkt.16 dyrektor szkoły przyjmuje uczniów na podstawie ustaleń szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych.
 1. Dyrektor szkoły ponadto:
 1. w przypadku przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji dla absolwentów gimnazjów lub szkoły podstawowej, którzy przystąpili do egzaminu, o którym mowa w pkt. 3c, w późniejszy terminie, ogłasza termin dodatkowej rekrutacji po dniu 20 sierpnia każdego roku,
 2. przekazuje Kuratorowi Oświaty i organowi prowadzącemu szkołę informacje dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej, a w przypadku nie dokonania pełnego naboru do szkoły – wyznacza termin dodatkowej rekrutacji, a także przedłuża termin składania podań o przyjęcie do szkoły, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła,
 3. zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące terminów składania dokumentów, warunków przyjęć i wyników rekrutacji, w tym informuje kandydatów do liceum i technikum o terminie ogłoszenia listy kandydatów przyjętych do szkoły oraz obowiązku potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole,
 4. decyduje o przyjmowaniu ucznia z innego typu szkół, także w trakcie roku szkolnego.
 1. Do klasy programowo wyższej poszczególnych typów szkół przyjmuje się uczniów na postawie:
 1. świadectwa ukończenia szkoły tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,
 2. pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Zasady rekrutacji dla cudzoziemców

 1. Warunkiem przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły ponadpodstawowej osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego jest:
 1. posiadanie miejsca pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w czasie wszczęcia procedury rekrutacyjnej,
 2. nie pobieranie nauki w szkole za granica w czasie rozpoczynania procedury rekrutacji.
 1. Cudzoziemcy będą przyjmowani po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej (sierpień) w miarę wolnych miejsc, na podstawie świadectwa lub wieku. Bez konieczności przystąpienia do egzaminów.
 1. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie do Zespołu Szkół rolniczych w Prudniku powinni mieć następujące dokumenty:
 1. świadectwo ukończenia szkoły,
 2. paszport,
 3. odpis aktu urodzenia,
 4. notarialne upoważnienie do sprawowania opieki prawnej nad uczniem, przebywającym w Polsce bez rodzica,
 5. 2 zdjęcia,
 6. karta zdrowia.
 1. W procesie rekrutacji nie potrzebne są żadne dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego.